วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

องค์ประกอบของเซลล์สัตว์

การศึกษา


เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ 
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

นางสาวอุบลวรณ พิมพ์วงค์
คบ.1 ชีววิทยา  554152017  หมู่ 1
มุ่งมั่นก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย